2549 – 2551

กรรมสัมปาทิกสภาสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประจำปีพุทธศักราช 2549 – 2551

นายวิโรจน์ นวลแข นายกสมาคมฯ 
พลอากาศโท สมชาย เธียรอนันท์ อุปนายกฝ่ายพัฒนา 
นาวาอากาศเอก ประยุทธ บุพพะกิสกร  อุปนายกฝ่ายบริหาร 
พลเรือตรี วีระวัฒน์ ทิพย์โสภณ อุปนายกฝ่ายจัดการแข่งขัน 
พลตำรวจตรี ปริญญา จันทร์สุริยา           อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 
นายอดิศักดิ์ เหมอยู่                                 เลขาธิการ
นายธานี จูฑะพันธ์  ผู้ช่วยเลขาธิการ และประชาสัมพันธ์ 
นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน เหรัญญิก
นายกิตติธาดา ชวะโนทัย ฝ่ายสิทธิประโยชน์จัดหารายได้ และปฏิคม 
พันเอก ธนิส พิพิธวณิชการ                      ฝ่ายทีมชาติ 
พันตรี อภิรักษ์ อารีย์มิตร ฝ่ายผู้ตัดสิน และวิชาการ 
นายพรชัย ประชานิยม ฝ่ายจัดการแข่งขัน 
นายเวชสิทธิ สุขมาก ฝ่ายส่งเสริมพัฒนา 
นายลำพอง ศรรุ่ง ผู้ช่วยฝ่ายส่งเสริมพัฒนา 
นายแพทย์อี๊ด ลอประยูร ฝ่ายสวัสดิภาพและการแพทย์ 
นายบรรยง พงษ์พานิช ฝ่ายต่างประเทศ 
นายนครา นาครทรรพ ฝ่ายทะเบียน และผู้ช่วยฝ่ายต่างประเทศ 
นายเปรื่องบุญ จักกะพาก กรรมการกลาง 
นายสุเมธ สายแวว กรรมการกลาง

 

Visitors: 129,989