2551 – 2553

กรรมสัมปาทิกสภาสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจำปีพุทธศักราช 2551 – 2553

นายวิโรจน์ นวลแข                                    นายกสมาคมฯ 
พลตำรวจโท เจตนากร นภีตะภัฏ อุปนายก 
นายสาโรจน์ ลีสวรรค์ อุปนายก 
พลโท วิษณุ ประยูรศร อุปนายก 
พลเรือโท ศุภกร บูรณดิลก อุปนายก 
พลอากศโท สมชาย เธียรอนันท์ อุปนายก 
นายสุรเดช บุณยวัฒน อุปนายก 
นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน เหรัญญิก
นายนิกร เพชรรัตน์ กรรมการและประชาสัมพันธ์ และนายทะเบียน 
พลตรี ธีระ ไกรพานนท์ กรรมการและฝ่ายจัดการแข่งขัน 
พันเอก ชาญวิทย์ ทองพลับ กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายจัดการแข่งขัน 
นายลำพอง ศรรุ่ง กรรมการและฝ่ายผู้ตัดสิน/วิชาการ 
นายสมบัติ วสุหิรัญ กรรมการและฝ่ายส่งเสริมพัฒนา 
นายอี๊ด ลอประยูร กรรมการและฝ่ายสวัสดิภาพและการแพทย์ 
นายบุญเลิศ ศรีเจริญ กรรมการและฝ่ายหารายได้ 
นายชัยวัฒน์ นิตยาพร กรรมการและฝ่ายต่างประเทศ 
นาวาเอกพิสิษฐ์ ทองดีเลิศ กรรมการและฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 
นายศุภลักษณ์ เปรมะบุตร์ กรรกมาและปฏิคมและผู้ช่วยเลขาธิการ 
นายอดิศักดิ์ เหมอยู่                                 กรรมการและเลาขาธิการ
   

Visitors: 129,989