2553 – 2555

กรรมสัมปาทิกสภาสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประจำปีพุทธศักราช 2553 – 2555

พลตำรวจโทเจตนากร นภีตะภัฏ               นายกสมาคมฯ 
นายถิรชัย วุฒิธรรม                                     อุปนายก 
พลเรือเอกศุภกร บูรณดิลก                       อุปนายก 
พลเอกพัฒนศักดิ์ กรานเลิศ                       อุปนายก 
นายนิยม กรรณสูต                                     อุปนายก 
นายอดิศักดิ์ เหมอยู่                                    อุปนายก 
พันตำรวจโทกุลธน ประจวบเหมาะ            เลขาธิการ
นางพรสวรรค์ สมรรคจันทร เหรัญญิก
นายสหพล พลปัถพี                                   ปฏิคม
นายเชษฐวุฒิ วัชรคุณ                               ประชาสัมพันธ์
นายสมนึก ศรฤทธิ์ชิงชัย                           นายทะเบียนและกฎหมาย 
พันตำรวจโทเกรียงศักดิ์ กัลป์ยาวัฒนเจริญ   ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน 
นาวาอากาศเอกยูซุบฟี เอมวัธนา             ประธานฝ่ายผู้ตัดสินและกติกา 
นายยงศักดิ์ ณ สงขลา                               ประธานฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา 
พลเรือโทสุริยา ณ นคร             ประธานฝ่ายสวัสดิภาพและการแพทย์ 
นาวาเอกปกครอง มนธาตุผลิน                 ประธานฝ่ายผู้ฝึกสอน 
ดร.ประกิต หงษ์แสนยาธรรม                    ประธานฝ่ายพัฒนารักบี้หญิง 
นายชาญชัย กรรณสูต                               ประธานฝ่ายการตลาดและสิทธิประโยชน์ 
นายชัชวาล ธันวารชร                                  ประธานฝ่ายต่างประเทศ

 

Visitors: 131,961