2555 – 2557

กรรมสัมปาทิกสภาสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประจำปีพุทธศักราช 2555 – 2557

 

 

พลเรือเอก เกียรติศักดิ์ ดามาพงศ์                  นายกสมาคม 
พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์                อุปนายกฝ่ายบริหาร 
พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ 
นายสุวัฒน์ อันใจกล้า                            อุปนายกฝ่ายเตรียมนักกีฬาและแข่งขัน 
นายนิยม กรรณสูต                              อุปนายกฝ่ายพัฒนา 
นายอดิศักดิ์ เหมอยู่                               อุปนายก 
นาวาเอก นาคินทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา       เลขาธิการ 
นาวาเอก วิชชุ บำรุง             รองเลขาธิการ 
เรือเอก ศรยุทธ เดิมบางชัน                       เหรัญญิก 
นาวเอก ศักรภพน์ ประจักษุ์ภนิติ นายทะเบียน 
นายเวชสิทธิ สุขมาก                             ประธานฝ่ายปฏิคม 
นายศุภนิตย์ วงษาลังการ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
พลเรือตรี พงษ์เทพ หนูเทพ ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน 
นาวาอากาศเอก ณพล ไทยประคอง ประธานฝ่ายผู้ตัดสินและวิชาการ 
นายวรรณศักดิ์พิจตร บุญเสริม ประธานฝ่ายส่งเสริมพัฒนา 
พลเรือโท ชุมพล เทียมชัย ประธานฝ่ายสวัสดิภาพและการแพทย์ 
พันตำรวจเอก สุทธิพงษ์ เพชรรักษ์ ประธานฝ่ายต่างประเทศ
นายฉัตรชัย อินทุสิต                               ประธานฝ่ายสรรหาและคัดเลือกนักกีฬา 
พันตรี อภิรักษ์ อารีย์มิตร                         ประธานฝ่ายเทคนิคและกติกา 
พลเรือโท พีระศักดิ์ กมลศิลป์                     ที่ปรึกษา 
พลเรือตรี วิสิฏฐ์ พณิชยกุล                       ที่ปรึกษา 
พลเรือตรี สุระพล ไทยพีระกุล                    ที่ปรึกษา 
พลเรือตรี ศักดิ์นรินทร์ เจริญสุข                  ที่ปรึกษา 
พลเรือตรี สุระพล คุปตะพันธ์                    ที่ปรึกษา 
นาวาเอก เชาว์ น้อยภารา                          ที่ปรึกษา 
นาวเอก สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์                        ที่ปรึกษา 
นาวาเอก เอกราช พรหมลัมภัก                   ที่ปรึกษา 
นาวาเอก พิสิษฐ์ ทองดีเลิศ                        ที่ปรึกษา 
นาวาเอก กนก กระหม่อมทอง                     ที่ปรึกษา 
นาวาเอก จักรกฤษณ์ สัมภวะผล                  ที่ปรึกษา 
นาวาเอก ชุมพล ล้อมสมบูรณ์                      ที่ปรึกษา 
นาวาเอก ประพันธ์ ศรีเหนี่ยง ที่ปรึกษา 
นาวาเอก สถาพร เหลืองทองคำ                    ที่ปรึกษา 
พันตำรวจเอก เผ่าภากร รามนุช                     ที่ปรึกษา 
Mr.Wang Hong Bin                      ที่ปรึกษา 
Mr.Wang Hui                               ที่ปรึกษา 
Mr.Bin Tang                                  ที่ปรึกษา 
คุณขวัญจิตต์ สร้อยทอง                              ที่ปรึกษา 
คุณปุณยาพร กลิ่นจำปี                               ที่ปรึกษา 
นายสุชิน ลิขิโต                                       ที่ปรึกษา 
นายกฤต ธนิศราพงศ์                                  ที่ปรึกษา 

 

Visitors: 131,961