ขอเปลี่ยนแปลงห้องประชุมสามัญประจำปี2557

การประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2557สมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. เปลี่ยนเป็น อาคารอาคารวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น3

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ดอนเมือง

Visitors: 131,961