2557-2559


สมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจำปี 2557 - 2559
1 พลตำรวจโท เจตนากร นภีตะภัฏ นายกสมาคม
2 พลอากาศโท วัธน มณีนัย อุปนายกฝ่ายจัดการแข่งขัน
3 พลตำรวจโท ปริญญา จันทร์สุริยา อุปนายกฝ่ายผู้ตัดสิน
4 นายสัตยา เทพบรรเทิง อุปนายกฝ่ายบริหาร
5 นายฉัตรชัย วิรัตน์โยสินทร์ อุปนายกฝ่ายสิทธิประโยชน์
6 นายสุภรัตน์ อัลภาชน์ เลขาธิการ
7 นายอรรถพล วงศ์รัตน์ รองเลขาธิการ
8 นายวีรศักดิ์ เสงี่ยมจิตร เหรัญญิก
9 นายฉัตรชัย อินทุสุต ปฏิคม 
10 พันตำรวจเอก กรไชย คล้ายคลึง ประชาสัมพันธ์
11 นายวินัย สุจริต ฝ่ายทะเบียน 
12 พันตำรวจโท จักรรินทร์ รัตนจงจิตรกร ฝ่ายผู้ตัดสิน และวิชาการ 
13 พลอากาศตรี ประทีป ชูศรี ฝ่ายจัดการแข่งขัน 
14 นายยงศักดิ์ ณ สงขลา ฝ่ายส่งเสริมพัฒนา
15 นายลำพอง ศรรุ่ง ฝ่ายพัฒนารักบี้ภูมิภาค
16 นายแพทย์อรรคพาสน์ โอวาทตระกูล ฝ่ายสวัสดิภาพและการแพทย์
17 นายณัฐพล เหมอยู่ ฝ่ายต่างประเทศ
18 นายอนันต์ จันทรานุกูล กรรมการกลาง
Visitors: 129,989