รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโดยสหพันธ์รักบี้ฟุตบอลนานาชาติ

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโดยสหพันธ์รักบี้ฟุตบอลนานาชาติ

ภาคเหนือ

 1. นายวินัย  สุจริต                                                     
 2. นายโสภา  แก้วพรหม                                           
 3. นายจักรกฤษณ์ ผาสุก                                                     
 4. นางสาวชาลินี  ศรีพาน                                                 
 5. นายถนอม   ปิ่นแก้ว                                           

ภาคใต้

 1. นายเจริญ   คงชนะ                                                 
 2. นายพนม    พรหมมา                                              
 3. นายอัษฎากร สอนทอง                                              
 4. นายวิวัฒน์  สมาน                                                    
 5. นายมนัสภูมิ ศาสนศาสตร์                                       

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 1. นายสมชาย  พงศ์ทัศนะธาดา                                  
 2. นายวรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม                                               
 3. นายสุกิจ  ปานวัชราคม                                       
 4. นายสุริยา สมาน                                                    
 5. นายสุชาติ แป้นเมือง                                             

ภาคตะวันออก

 1. นายไพฑูรย์  วิเวก                                                      
 2. นางกันทิมา อินทรบุตร                                            
 3. นายอนุชา เหลืองเหรียญชัย                                
 4. นายพิชานนท์  ระนาด                                                  
 5. นายธิติเวช อินทร์เจริญ                                          

ภาคกลาง

 1. นายกฤษณ์ วัชรวิศิษฐ์                                             
 2. นายธนพร  เชื้อวงษ์                                                
 3. นายประมวลชัย บุญเรือง                                                
 4. นายชาญชัย  จิตรปัญโญ                                           
 5. นายสุรินทร์ ฉลาดกลาง                                           

ส่วนกลาง

 1. นาวาตรีฐัญวิทย์ เครือสินธุ์                                             
 2. นายสมเจตน์ อนุเสน                                                 
 3. นายสุพัฒน์  เพี้ยนภักตร์
 4. นายนุชิต วารี
 5. นายอรรณพ นับถือตรง

กรุณาตอบยืนยัน                 ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

รายงานตัว                            วันพฤหัสบดี 26 มิถุนายน 2557 เวลา 08.00 น.

ข้อกำหนด                            อย่าลืมทำ IRB online test ด้วยนะครับ www.irbpassport.com

Visitors: 129,989