รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ผู้ตัดสิน โดยสหพันธ์รักบี้ฟุตบอลนานาชาติ

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ผู้ตัดสิน โดยสหพันธ์รักบี้ฟุตบอลนานาชาติ

 1. นายสุรวุฒิ  แสงเนตร
 2. น.ท. บัณฑิต  ปัญจงามพัฒนา
 3. จ.อ. ไชยศักดิ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์
 4. นายธิติเวช  อินทร์เจริญ
 5. ร.อ. วีรชัย  พงศ์ประเสริฐสิน
 6. นายปิยวุฒิ  เยี่ยมสวัสดิ์
 7. พ.จ.อ. พรชัย  ท้วมชุมพร
 8. นายสหรัฐ  พลอยเพ็ชร์
 9. นายณัฐกิตติ์  จาละ
 10. นายพงษ์นที  เงินทอง
 11. ส.ท.ทศพร  พันธิ์เลิศ
 12. นายโกมล  สมสวย
 13. พ.อ.อ.นรังสันต์ ผ่านสันเทียะ
 14. นายพงษ์สเพชร คำแก้ว
 15. นายพลกฤษณ์ วัชรวิศิษฎ์
 16. นายภิญโญ    วันฟัน
 17. เจริญ   คงชนะ
 18. เกียรติศักดิ์ โตแสง
 19. จักรพันธ์ ทิพย์โอฬาร
 20. สรนภ  โพธารส
 21. จ.อ.สุวัฒน์ มาพิจารณ์
 22. นายธวัชชัย สมหวัง
 23. นายณัฐพงษ์ หวังเจริญทรัพย์
 24. พ.จ.อ.ไชยยันต์  แย้มกลัด
 25. นายเดชดนัย วงษ์ยืน
 26. นายพันธ์เทพ สวัสดิ์โสม
 27. นายสิทธิพรรณ เอี่ยมอำไพพงศ์
 28. นายชาญณรงค์  นิลอนันต์
 29. นายอัครพล สียา
 30. นายจิรสิน คงชนะ 

  กรุณาตอบยืนยัน                 ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

  รายงานตัว                            วันพฤหัสบดี 26 มิถุนายน 2557 เวลา 08.00 น.

  ข้อกำหนด                            อย่าลืมทำ IRB online test ด้วยนะครับ www.irbpassport.com

   

Visitors: 129,989