ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม L1 medical (Fair)


1  ไตรรัตน์ ขุมหิรัญ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 สุภาพร โกเมนเอก  จุฬาฯ 
3  สิบเอก เศรษฐชัย ฉัตรภูมิสุวรรณ  สพล.ชลบุรี 
4 นาย ดลธรรม แตงนารา
5  ว่าที่ร้อยตรี มนตรี จั่นมา โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
6 นางสาวแพรว สีหมากสุก  โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
7  จุฑามาศ แตงทองคำ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 
8  ถนิมนันท์ จันทร์เลื่อน  
9  มนัสภุมิ ศาสนศาสตร์ สมาคมรักบี้จังหวัดยะลา
10 มนัสวีร์ ศุภจันทร์ประภา

Visitors: 131,961