ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกตัว เพื่อร่วมทำการฝึกซ้อม รักบี้ประเภท 7 คน เยาวชนทีมชาติไทยอายุ 20 ปี

ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกตัว เพื่อร่วมทำการฝึกซ้อม รักบี้ประเภท 7 คน เยาวชนทีมชาติไทยอายุ 20 ปี

 ด้วยสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะส่งนักกีฬาเยาวชนทีมชาติชายอายุไม่เกิน 20 ปี ประเภท 7 คน เข้าร่วมการแข่งขันรายการ ARFU U.20’s 7’s ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2557 ณ เมืองยะโฮบาลูห์ ประเทศมาเลเซีย

1.นายภาณุพงษ์  พ่วงพันธ์                                          สถานศึกษา     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2.นายเดชาพล  อ้วนภักดี                                               สถานศึกษา     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3.นายสิทธิโชค  กุลยิ่งวัฒนะวิทย์                                    สถานศึกษา     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.นายพงศธร   ช่วยชู                                                     สถานศึกษา     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.นายพีระพล  ชูควร                                                      สถานศึกษา     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6.นายภัทรพัฒน์  กาญจนเกตุ                                            สถานศึกษา     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7.นายสกลสรรค์  พันธ์ภัทรพงศ์                                      สถานศึกษา     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8.นายอาชวิต  อัครชัยพานิชย์                                         สถานศึกษา   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9.นายศุภณัฐ  ชื่นชีวเจริญ                                              สถานศึกษา   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10.นายมงคลภัทร  เกยานนท์                                         สถานศึกษา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11.นายวรินทรณ์  หวานใจ                                                 สถานศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

12.นายธนภณ     สุขสงวน                                                 สถานศึกษา   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13.นายนภสุ     วิรัชติ                                                        สถานศึกษา   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.นายณภัทร  เลาหสินนุรักษ์                                        สถานศึกษา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

15.นายธชาทัช  พริ้งพร้อม                                             สถานศึกษา    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16.นายนพสิทธิ์  กลัดกระยาง                                         สถานศึกษา   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

17.นายพีรศิษฎ์  ทรงศรี                                                     สถานศึกษา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

18.นายศิรวัฒน์  วิศิษฐกิตติกร                                           สถานศึกษา   มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

19.นายประมุข  โชตยาธิวัฒน์                                            สถานศึกษา   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

20.นายทิวัตถ์  ชัยทอง                                                       สถานศึกษา   โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย

21.นายสิทธิเดช   สนั่นเสียง                                               สถานศึกษา   โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย

22.นายวุฒิพงศ์   สกุลเทียนทอง                                        สถานศึกษา   โรงเรียน  ภปร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

23.นายพิชญ์พงษ์  พลายบัว                                             สถานศึกษา   โรงเรียน  ภปร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

24.นายวุฒิกร   แก้วเขียว                                                   สถานศึกษา   โรงเรียน  ภปร.ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์


นักกีฬา มีรายชื่อดังกล่าว ให้มารายงานตัว  ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557  เริ่มทำการฝึกซ้อม เวลา 18.00 น. ณ สนามด้านหลังวชิราวุธวิทยาลัย  และทั้งนี้สมาคมฯ มอบหมายให้ นายนนนที เกิดโภคา หมายเลขโทรศัพท์ 081-9159956 เป็นเจ้าหน้าที่ทีม 

Visitors: 129,989