ประกาศรายชื่อนักกีฬาเยาวชน 19 ปี ทีมชาติไทย

ประกาศรายชื่อนักรักบี้ฟุตบอลทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 19. ปี
รายงานตัววันที่ 1 และ 2 พฤศจิกายน 2557 ที่ สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ในวันแข่งรักบี้7คนรอบมหกรรม) พร้อมกับมารับหนังสือขอตัว
แล้วฝึกซ้อม วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ในเวลา 16.00 น. ที่สนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. นาย สายชล   หญีอาจันทร์             
2. นาย จิตรภณ   เพ็ชรประดับ               

3. นาย ปริญญ์   คงทองลักษณ์                          
4. นาย ธชาทัช   พริ้งพร้อม

5. นาย ธวิช  นิ่มนวล                                            
6. นาย สุทธนา   คงเกิด

7. นาย ชิณาทิป   พงศ์รุ่งทรัพย์                                           
8. นาย เจษฎากร   ทวีพรสวรรค์

9. นาย ธนวัฒน์   ไผ่พุทธ                                                     

10. นาย ณพรรษ   ศิริทรานนท์

11. นาย มงคลวิทย์   ปฐพีรังสี                                            

12. นายวรวุฒิ   บุญยรัตพันธ์

13. นาย รัฐภูมิ   ขำฟุ้ง                                                         

14. นาย ปัญญาวัฒน์   ดมอุ่นดี

15. นาย ธนพล   ปิยไพฑูรย์                                                

16. นาย อังกฤษ   วานิชกมลนันท์

17. นาย อดิศร   ดมอุ่นดี                                                     

18. นาย เกียรติศักดิ์    ใจเอื้อ

19. นาย ทิวัตถ์   ชัยทอง                                                      

20. นาย สกลสรรค์   พันธ์พัฒนพงศ์

21. นาย ณัฐวุฒิ   เพียรวิชา                                                

22. นาย พิชญพงษ์   พลายบัว

23. นาย ปุณณัตถ์   พยุหนาวีชัย                                        

24. นาย ศิรวัฒน์   วิศิษฐ์กิตติกร

25. นาย พีรพล   ชูควร                                                         

26. นาย สิริพงษ์   ตั้งโนมสูง

27. นาย เขตตะวัน   ศุกระกาญจนะ                                  

28. นาย เกรียงไกร   สัจจวิโส

29. นาย เพทาย   ยอดคำ                                                    

30. นาย มงคลภัทร   เกยานนท์

31. นาย อาศวิน   ปิตินันท์คุง                                              

32. นาย สิทธิรินทร์   มิตรสายชล

33. นาย ปัญญาพัฒน์   นเรศเสนีย์                                    

34. นาย ณัฐวุฒิ   หรรษภิญโญ

35. นาย จิรภาส   หงษาครประเสริฐ                                  

36. นาย ศฎายุ   ถุงเจริญ

37. นาย ณรงภัทร   ศรีดี                                                      

38. นาย วีรวุฒิ   ธรรมทิณท์

39. นาย ปวีรกรณ์   ธนานันทกุล                                        

40. นาย เอกภาพ   พิเกณฑ์

40. นาย สงวนศักดิ์   จ๊ะสุนา                                                               

42. นาย อมตะ   หงษ์แสงวัฒนา

43. นาย ณัฐพงษ์   กระจ่างโทวี                                          

44. นาย วุฒิพงศ์   สกุลเทียนทอง

45. นาย รุจิภาส   ธัมทะมาลา                                             

46. นาย จักรกฤษ   นะวะพล

47. นาย กรธวัช   ยอดขันธ์                                                  

48. นาย รณภัฏ   ฤทธิ์ดี

49. นาย วุฒิกร   แก้วเขียว                                                  

50. นาย รัชภิษธ์   ไทลา

51. นาย อรรถฤทษ์   เต็กจินดา                                          

52. นาย พีระพล   สว่างวัน

53. นาย พีระ   ชัยสันทัด                                                      

54. นาย อดิเทพ   เกียรติพัฒนาชัย

55. นาย ปฏินัส   ยศเจริญ                                                   

56. นาย ชัยณรงค์   ทรัพย์สุขสมบัติ

57. นาย ศุภมงคล   กุลตังวัฒนา                                        

58. นาย ทัศน์พล   โอษฐงาม

59. นาย ศุภณัฐ   ชื่นชีวาเจริญ                                           

60. นาย ยม   ไทยอาจ

Visitors: 129,989