ประกาศรายชื่อ( รอบ41คน) นักรักบี้อายุไม่เกิน19 ปี ทีมชาติไทย

ประกาศรายชื่อ( รอบ41คน) นักรักบี้อายุไม่เกิน19 ปี ทีมชาติไทย รายงานตัวฝึกซ้อม วันที่ 11 พ.ย. 57 เวลา 17.00 น. ณ สนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายชื่อนักกีฬาเยาวชนอายุไม่เกิน 19 ปี
รายการ ARFU U 19 Division

1.นายจิตรภณ เพ็ชรประดับ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
2.นายทิวัตภ์ ชัยทอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
3.นายพีระ สว่างวัน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
4.นายมงคลภัทร เกยานนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5.นายเจษฎากร ทวีพรสวรรค์ วชิราวุธวิทยาลัย
6.นายอังกฤษ วานิชกมลนันท์ วชิราวุธวิทยาลัย
7.นายปุณณัตถ์ พยุหนาวิชัย วชิราวุธวิทยาลัย
8.นายณัฐวุฒิ หรรษภิญโญ วชิราวุธวิทยาลัย
9.นายชัยณรงค์ ทรัพย์สุขสมบัติ วชิราวุธวิทยาลัย
10.นายธชาทัช พริ้งพร้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11.นายชวิศ นิ่มนวล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12.นายวรวุฒิ บุญยรัตพันธุ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13.นายสกลสรรค์ พันธ์ภัทรพงษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14.นายจิรภาส หงษาครประเสริฐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15.นายสงวนศักดิ์ จ๊ะสุนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16.นายศุภณัฐ ชื่นชีวเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
17.นายศุภมงคล กุลตังวัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18.นายอรรถฤทษ์ เต็กจินดา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
19.นายธนพล ปิยไพฑูรย์ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ
20.นายพิชญพงษ์ พลายบัว โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ
21.นายเกรียงไกร สัจจวิโส โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ
22.นายศฎายุ ถุงเจริญ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ
23.นายวุฒิพงษ์ สกุลเทียนทอง โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ
24.นายสุทธนา คงเกิด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯสุราษฏร์ธานี
25.นายชนะชล สังข์ศิริ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ
26.นายณพรรษ ศิริทรานนท์ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ
27.นายพีรพล ชูควร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
28.นายวุฒิกร แก้วเขียว โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ
29.นายอดิเทพ เกียรติพัฒนาชัย โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ
30.นายพีรพล ชัยสันทัด โรงเรียนสุรวิทยาคาร
31. นายจักรกฤษ นะวะนิล โรงเรียนสุรวิทยาคาร
32.นายสิริพงษ์ ตั้งโน้นสูง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
33.นายอาชวิน ปิตินันท์กุล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
34.นายศิรวัฒน์ วิศิศฐ์กิตติกร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
35.นายปฏินัส ยศเจริญ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
36.นายอมตะ หงส์แสงวัฒนา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา
37.นายรัชภิษช์ ไทยมาลา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
38.นายวีรวุฒิ ธรรมทิณน์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
39.นายปวีรกร ธนานันทกุล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
40.นายปัญญาพัฒน์ นเรศเสนีย์ วชิราวุธวิทยาลัย
41.นายเกียรติศักดิ์ ใจเอื้อ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

 

Visitors: 129,989