ประกาศรายชื่อนักกีฬาร่วมฝึกซ้อมในการแข่งขัน 28th SEA Games Singapore 2015

ประกาศขอให้นักกีฬามีชื่อดังต่อไปนี้ ร่วมฝึกซ้อมในการแข่งขัน 28th SEA Games Singapore 2015 
1.นายธรรมวุธ รุ่งเรือง 
2.นายขวัญ ชุ่มใจ 
3.นายวีรวัฒน์ ม้าจีน 
4.นายภาณุพงศ์ พ่วงพันธ์ 
5.นายพีระพล ชูควร 
6.นายชัยวัฒน์ บุญพบ 
7.สิบตำรวจตรี กฤษฎา แซมลำเจียก 
8.นายอิทธิพัทธ์ ศรีบัวบาน 
9.นายพรานนท์ สีแสด 
10.นายพงษ์นที เงินทอง 
11.จ่าอากาศตรี สุเมธ ทำมาพร 
12.นายพิชิต ยิ่งเจริญ 
13.นายนภสุ วิรัชติ 
14.นายภานุกร เสียงแจ้ว
15.นายกิติภูมิ วราห์คำ
16.นายธนพล หะลีบุตร 
17.นายกฤช ปภาวีร์ 
18.นายอันติมะ วังปรีชา 
19.นายมนต์ชัย สุขจับจันทร์ 
20.นายศิริชัย ดาวไธสง 
21.นายวุฒิกร แก้วเขียว 
22.นายนภันต์ เด่นลำไพ 
23.นายวุฒิพงศ์ สกุลเทียนทอง 
24.นายมาวิน ฟูกิจนาวิน 
25.นายภูวินทร์ เจริญเสรีชัย 
26.นายสรัล (ศฎายุ) ถึงเจริญ 
27.นายพิชญ์พงษ์ พลายบัว 
28.นายยศกร วัชรคงศักดิ์ 
29.นายพลกฤต จะรา 
30.นายธนภณ สุขสงวน 
31.นายคชา สว่างเย็น 
ให้นักกีฬา ทุกคน มาฝึกซ้อมในวันที่ 4 มกราคม 2558 
ณ สนามบุยะจินดา เวลา16.00น.
*นำสตั้ดและรองเท้าผ้าใบมาด้วย

Visitors: 129,988