เรื่องพระราชทานถ้วยรางวัล

เรื่องพระราชทานถ้วยรางวัล
เนื่องด้วยสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ตามที่มีหนังสือขอให้นำกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีขอพระราชทานถ้วยรางวัล สำหรับเป็นถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทอุดมศึกษา
ทางสำนักราชเลขาธิการ 
ได้นำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว ทรงพระกุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานทั้งนี้
แบบถ้วยรางวัลและข้อความที่จะจารึกที่ถ้วยรางวัลพระราชทานแล้ว ไม่ขัดข้อง

Visitors: 129,988