กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558
สมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 ของสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ ชั้น 4 กองทัพอากาศ ดอนเมือง 

Visitors: 129,989