2557

รายชื่อเจ้าหน้าที่ และนักกีฬารักบี้ฟุตบอลชายทีมชาติไทย
รายการ Asian 5 Nations Division 2
ระหว่างวันที่ 20 - 23 พฤษภาคม 2557 ณ เมืองโดฮา ประเทศการ์ต้า
1 นายฐณพัชร์  ไศลเพชร์
2 นายพงษ์นที  เงินทอง
3 นายธีระวิทย์  ทุวิรัตน์
4 นายนัทธ์อนันต์  นัทธ์อนันต์
5 นายมาร์ค  ดิมิทร๊อฟ
6 นายพัชร  หงสยาภรณ์
7 นายชาตรี  วรรณดิษฐ์
8 นายชวิอรรค คล่องตรวจโรค
9 นายพงษ์พัฒน์  เมฆพัฒน์
10 นายอภิชัย  พิชัยกมล
11 นายณภัทร  พรหมแพทย์
12 นายต่อพงศ์  ลิ่มไพบูลย์
13 นายอัครินทร์  ฐิติสกุลวิทย์
14 นายวรงค์กรณ์ คำเกิด
15 นายทองเอก  กลัดพันธุ์
16 นายกิตติศักดิ์  บุญประกอบ
17 นายฆฤณ  ลักษณสมพงศ์
18 นายภูวินทร์  เจริญเสรีชัย
19 นายธนพล  หะลีบุตร
20 นายศิริชัย  ดาวไธสง
21 นายปวีรกร  ธนานันทกุล
22 นายสุเมธ  ทำมาพร
23 นายจงเจตน์  ยิ้มละมัย
24 นายคมจักร  จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
25 นายนนทนันท์ ไชยเสวี
26 นายอนุชา  คำปันหลา
27 นายสุรศักดิ์ สุตมาตร์
28 นายณัฐดลย์ โสภาวชิราฤทธิ์
29 นายชนินทร  บรรลือทรัพย์
30 นายฉัตรชัย  อรรคนิมาตร
31 นายอนุชิต ใจสุทธิ
32 นายศรัณย์ ศรีสง่าบริบูรณ์

รายการ รักบี้ฟุตบอล 7 คน Asian Sevens Series ชาย

ระหว่างวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2557

ณ เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

1 พลตำรวจโท ปริญญา จันทร์สุริยา ผู้จัดการทีม
2 นาวาตรี ฐัญวิทย์ เครือสินธุ์ ผู้ฝึกสอน
3 นายขัญธิพงษ์ มีปิ่น ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
4 นายธนพล หะลีบุตร นักกีฬา
5 นายภัทรพัฒน์ กาญจนเกตุ นักกีฬา
6 นายพงศธร ช่วยชู นักกีฬา
7 นายอัครินทร์ ฐิติสกุลวิทย์ นักกีฬา
8 นายสงวนศักดิ์ จ๊ะสุนา นักกีฬา
9 นายพีระพล ชูควร นักกีฬา
10 นายนพสิทธิ์ กลัดกระยาง นักกีฬา
11 นายภาณุพงศ์ พ่วงพันธ์ นักกีฬา
12 จ่าอากาศตรี สุเมธ ทำมาพร นักกีฬา
13 นายฉัตรดนัย ไชยโกษฐ์ นักกีฬา
14 นายคมจักร จักรพันธุ์ ณ อยุธยา นักกีฬา
15 นายปัณณพัฒน์ พูลธรัตน์ นักกีฬา

รายการ รักบี้ฟุตบอล 7 คน Asian Sevens Series หญิง

ระหว่างวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2557

ณ เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

1 นายสุภรัตน์ อัลภาชน์ ผู้จัดการทีม
2 นายธีระศักดิ์ สิทธิพรวัฒนากุล ผู้ช่วยผู้จัดการทีม
3 นายตรัยคุณ แก้วมณี ผู้ฝึกสอน
4 นางสาวธิดารัตน์ สวัสดิ์นำ นักกีฬา
5 นางสาวบุศญา บุญรักษ์ นักกีฬา
6 นางสาวอุทุมพร เลี่ยมรัตน์ นักกีฬา
7 นางสาวปิยะมาศ ชมภูมี นักกีฬา
8 นางสาวนริศรา วรกิจศิริกุล นักกีฬา
9 นางสาวชิดชนก อยู่ศรี นักกีฬา
10 นางสาวจุฑามาศ บุตรเกตุ นักกีฬา
11 นางสาวจีราพร ภีระบุณานนท์ นักกีฬา
12 นางสาวรัศมี ศรีสงคราม นักกีฬา
13 นางสาวสิมาภรณ์ หนูแป้น นักกีฬา
14 นางสาวหนึ่งฤทัย แจมิตร นักกีฬา
15 นางสาวรัตนาภรณ์ วิทยารณยุทธ์ นักกีฬา

รายการ รักบี้ฟุตบอล 7 คน Asian Sevens Series ชาย

ระหว่างวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2557

ณ เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (อันดับที่ 8)

1 พลตำรวจโท ปริญญา จันทร์สุริยา ผู้จัดการทีม
2 นาวาตรี ฐัญวิทย์ เครือสินธุ์ ผู้ฝึกสอน
3 นายขัญธิพงษ์ มีปิ่น ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
4 นายธนพล หะลีบุตร นักกีฬา
5 นายภัทรพัฒน์ กาญจนเกตุ นักกีฬา
6 นายพงศธร ช่วยชู นักกีฬา
7 นายอัครินทร์ ฐิติสกุลวิทย์ นักกีฬา
8 นายสงวนศักดิ์ จ๊ะสุนา นักกีฬา
9 นายพีระพล ชูควร นักกีฬา
10 นายนพสิทธิ์ กลัดกระยาง นักกีฬา
11 นายภาณุพงศ์ พ่วงพันธ์ นักกีฬา
12 จ่าอากาศตรี สุเมธ ทำมาพร นักกีฬา
13 นายฉัตรดนัย ไชยโกษฐ์ นักกีฬา
14 นายคมจักร จักรพันธุ์ ณ อยุธยา นักกีฬา
15 นายปัณณพัฒน์ พูลธรัตน์ นักกีฬา

รายการ รักบี้ฟุตบอล 7 คน Asian Sevens Series ชาย

ระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2557

ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์  ประเทศมาเลเซีย

1 พลตำรวจโท ปริญญา  จันทร์สุริยา ผู้จัดการทีม
2 นาวาอากาศตรี ฐัญวิทย์ เครือสินธุ์ ผู้ฝึกสอน
3 นายขัญธิพงศ์ มีปิ่น ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
4 นายธนวัตร แจ่มกระจ่าง นักกีฬา
5 นายวรงค์กรณ์  คำเกิด นักกีฬา
6 นายศิริชัย ดาวไธสง นักกีฬา
7 นายอัครินทร์ ฐิติสกุลวิทย์ นักกีฬา
8 นายฉัตรดนัย ไชยโกษฐ นักกีฬา
9 นายปัณณพัฒน์ พูลธรัตน์ นักกีฬา
10 นายฆฤณ ลักษณสมพงศ์ นักกีฬา
11 นายอภิชัย พิชัยกมล นักกีฬา
12 นายพิชิต ยิ่งเจริญ นักกีฬา
13 ร้อยตำรวจโท ภาวัช จารุนภัทร์ นักกีฬา
14 นายต่อพงศ์ ลิ่มไพบูลย์ นักกีฬา
15 จ่าอากาศตรี สุเมธ ทำมาพร นักกีฬา

รายการ รักบี้ฟุตบอล 7 คน Asian Sevens Series หญิง

ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2557

ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

1 นายสุภรัตน์ อัลภาชน์ ผู้จัดการทีม
2 นายธีระศักดิ์ สิทธิพรวัฒนากุล ผู้ช่วยผู้จัดการทีม
3 นายตรัยคุณ แก้วมณี ผู้ฝึกสอน
4 นายณัฐพล เหมอยู่ เจ้าหน้าที่ทีม
5 นางสาวพันธ์ทิพย์ภา วงศ์วังจันทร์ นักกีฬา
6 นางสาวบุศญา บุญรักษ์ นักกีฬา
7 นางสาวอุทุมพร เลี่ยมรัตน์ นักกีฬา
8 นางสาวปิยะมาศ ชมภูมี นักกีฬา
9 นางสาวนริศรา วรกิจศิริกุล นักกีฬา
10 นางสาวชิดชนก อยู่ศรี นักกีฬา
11 นางสาวจุฑามาศ บุตรเกตุ นักกีฬา
12 นางสาวจีราพร ภีระบุณานนท์ นักกีฬา
13 นางสาวรัศมี ศรีสงคราม นักกีฬา
14 นางสาวสิมาภรณ์ หนูแป้น นักกีฬา
15 นางสาวหนึ่งฤทัย แจมิตร นักกีฬา
16 นางสาวรัตนาภรณ์ วิทยารณยุทธ์ นักกีฬา
17 นางสาวอุไรวรรณ ช่อลี นักกีฬา

รายการ รักบี้ฟุตบอล 7 คน Asian Sevens Series ชาย

ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2557

ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

1 นาวาอากาศตรี ฐัญวิทย์ เครือสินธุ์ ผู้ฝึกสอน
2 นายขัญธิพงศ์ มีปิ่น ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
3 นายศรัณย์ ศรีสง่าบริบูรณ์ นักกายภาพ
4 นายนัทธ์อนันต์ ทางอนันต์ นักกีฬา
5 นายวรงค์กรณ์  คำเกิด นักกีฬา
6 นายศิริชัย ดาวไธสง นักกีฬา
7 นายอัครินทร์ ฐิติสกุลวิทย์ นักกีฬา
8 นายฉัตรดนัย ไชยโกษฐ นักกีฬา
9 นายปัณณพัฒน์ พูลธรัตน์ นักกีฬา
10 นายฆฤณ ลักษณสมพงศ์ นักกีฬา
11 นายคมจักร จักรพันธุ์ ณ อยุธยา นักกีฬา
12 นายพิชิต ยิ่งเจริญ นักกีฬา
13 ร้อยตำรวจโท ภาวัชร์ จารุนภัทร์ นักกีฬา
14 นายต่อพงศ์ ลิ่มไพบูลย์ นักกีฬา
15 นายฉัตรชัย อรรคนิมาตร นักกีฬา
รายการเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 สาธารณรัฐเกาหลี
ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 4 กันยายน 2557 (อันดับ 5)
รายชื่อนักกีฬา ทีมหญิง
1 นายสุภรัตน์ อัลภาชน์ ผู้จัดการทีม
2 นายธีระศักดิ์ สิทธิพรวัฒนากุล ผู้ฝึกสอน
3 นายณัฐ ณ สงขลา ผู้ฝึกสอน
4 นางสาวนริศรา วรกิจศิริกุล นักกีฬา
5 นางสาวจุฑามาศ บุตรเกตุ นักกีฬา
6 นางสาวจีราพร ภีระบุณานนท์ นักกีฬา
7 นางสาวสิมาภรณ์ หนูแป้น นักกีฬา
8 นางสาวรัตนาภรณ์ วิทยารณยุทธ์ นักกีฬา
9 นางสาวปิยะมาศ ชมภูมี นักกีฬา
10 นางสาวชิดชนก อยู่ศรี นักกีฬา
11 นางสาวรัศมี ศรีสงคราม นักกีฬา
12 นางสาวอุทุมพร เลี่ยมรัตน์ นักกีฬา
13 นางสาวบุศญา บุญรักษ์ นักกีฬา
14 นางสาวพันธ์ทิพย์ภา วงศ์วังจันทร์ นักกีฬา
15 นางสาวหนึ่งฤทัย แจมิตร นักกีฬา
รายการเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 สาธารณรัฐเกาหลี
ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 4 กันยายน 2557 (อันดับ 7)
รายชื่อนักกีฬา ทีมชาย
1 พลตำรวจโท ปริญญา จันทร์สุริยา ผู้จัดการทีม
2 นาวาตรี ฐัญวิทย์ เครือสินธุ์ ผู้ฝึกสอน
3 นายขัญธิพงษ์ มีปิ่น ผู้ฝึกสอน
4 นายสุเมธ ทำมาพร นักกีฬา
5 นายศิริชัย ดาวไธสง นักกีฬา
6 นายคมจักร จักรพันธุ์ ณ อยุธยา นักกีฬา
7 นายต่อพงศ์ ลิ่มไพบูลย์ นักกีฬา
8 นายอภิชัย พิชัยกมล นักกีฬา
9 นายพิชิต ยิ่งเจริญ นักกีฬา
10 นายนันท์อนันต์ ทางอนันต์ นักกีฬา
11 นายอัครินทร์ ฐิติสกุลวิทย์ นักกีฬา
12 นายวรงค์กรณ์ คำเกิด นักกีฬา
13 นายภาวัช จารุนภัทร์ นักกีฬา
14 นายฆฤณ ลักษณสมพงศ์ นักกีฬา
15 นายธนวัตร แจ่มกระจาง นักกีฬา

รายการ รักบี้ฟุตบอล 7 คน ARFU U’20s Sevens Series เยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี

ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2557

ณ เมืองยะโฮร์บาร์รู ประเทศมาเลเซีย

 

1 นายบอม ปิ่นธานี ผู้จัดการทีม
2 นายนลนที เกิดโภคา ผู้ช่วยผู้จัดการทีม
3 นายขัญธิพงษ์ มีปิ่น ผู้ฝึกสอน
4 นายณัฐพล แสงทอง นักกายภาพ
5 นายชูศักดิ์ โกยแก้วพริ้ง เจ้าหน้าที่ทีม
6 นายพงศธร ช่วยชู นักกีฬา
7 นายภัทรพัฒน์ กาญจนเกตุ นักกีฬา
8 นายภาณุพงศ์ พวงพันธ์ นักกีฬา
9 นายประมุข   โชติยาธิวัฒน์ นักกีฬา
10 นายอาชวิต อัครชัยพานิชย์ นักกีฬา
11 นายนพสิทธิ์ กลัดกระยาง นักกีฬา
12 นายวรินทรณ์ หวานใจ นักกีฬา
13 นายนภสุ วิรัชติ นักกีฬา
14 นายณภัทร เลาหสินนุรักษ์ นักกีฬา
15 นายสิทธิเดช สนั่นเสียง นักกีฬา
16 นายพีระพล ชูควร นักกีฬา
17 นายธนภณ สุขสงวน นักกีฬา

 

 

 

 

 

Visitors: 129,989