2553

รายการ Asian 5 Nations Division 2
ระหว่างวันที่ 1 - 6 มิถุนายน 2553 ณ กรุงนิวเดลีย์ ประเทศอินเดีย
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 น.อ. ยูซุบฟี เอมวัธนา ผู้จัดการทีม
2 อรรถพล  วงศ์รัตน์ ผู้ฝึกสอน
3 ฐิติพงศ์   จามิกร ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
4 วีระ   มุเส็มสะเดา เจ้าหน้าที่ทีม
5 วัชชกร วรเชษฐ์ นักกีฬา
6 ชาตรี  วรรณดิษฐ์ นักกีฬา
7 ธัญวิทย์  เครือสินธ์ นักกีฬา
8 เชษฐพล  พรหมธารี นักกีฬา
9 ศุภรัตน์  มีปรีชา นักกีฬา
10 นันทพล  โพธิภิรมย์ นักกีฬา
11 วิชิต  ไชยสีมา นักกีฬา
12 อดิเรก   มูลสวัสดิ์ นักกีฬา
13 สุวัฒน์  มาพิจารณ์ นักกีฬา
14 ณรงค์ศักดิ์  จันทร์เกษม นักกีฬา
15 พัณณ์เดชน์  ศรีฉัตรเพชร นักกีฬา
16 กันตชัย  ชยาภิรมย์ นักกีฬา
17 ฆฤน  ลักษณสมพงศ์ นักกีฬา
18 วรงค์กรณ์ คำเกิด นักกีฬา
19 ชัยศักดิ์  ภิรมย์ไกรภักดิ์ นักกีฬา
20 ณัฐพงศ์  เกียรติบุณยวัฒน์ นักกีฬา
21 ฉัตรชัย  อรรคนิมาตร นักกีฬา
22 ศิริไชย  ดาวไธสง นักกีฬา
23 สมเจตน์  อนุแสน นักกีฬา
24 ชนินทร  บรรลือทรัพย์ นักกีฬา
25 พงษ์นที  เงินทอง นักกีฬา
26 พิชิต  ยิ่งเจริญ นักกีฬา
27 อนุชิต  ใจสุทธิ นักกีฬา
28 ขุนศึก  จันทรนคร นักกีฬา

 

รายการ IRB Asian Rugby Sevens Series 2010 Borneo'7
ระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2553 ณ เมืองบอร์เนียว ประเทศมาเลเซีย
1 นางพรสวรรค์  สมรรคจันทร ผู้จัดการทีม
2 นายชาตรี  ภาคสุนทร ผู้ฝึกสอน
3 นายปรต  สมรรคจันทร ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
4 ร.ท. ฐัญวิทย์   เครือสินธุ์ นักกีฬา
5 นายศรายุธ เที่ยงตรง นักกีฬา
6 นายกฤตกร  รอดทุกข์ นักกีฬา
7 นายอัศวิน   เทียมยศ นักกีฬา
8 นายพงษ์นที  เงินทอง นักกีฬา
9 นายวรงค์กรณ์   คำเกิด นักกีฬา
10 นายพิชิต   ยิ่งเจริญ นักกีฬา
11 นายปัณณพัฒน์   พูลธรัตน์ นักกีฬา
12 นายปุณยวีร์  จิวรวัฒนกุล นักกีฬา
13 นายสุวัฒน์ มาพิจารณ์ นักกีฬา
14 นายศิริชัย  ดาวไธสง นักกีฬา
15 นายพินิจ  อินตา นักกีฬา
รายชื่อนักกีฬาชาย ทีมชาติไทย เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 16 
ระหว่างวันที่ 11 - 27 พฤศจิกายน 2553 ณ เมืองกวางโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายนิยม กรรณสูต
2 นายชาตรี ภาคสุนทร
3 นายปรต สมรรคจันทร์
4 นายภาวัช จารุนภัทร์
5 นายพงษ์นที เงินทอง
6 นายวรงค์กรณ์ คำเกิด
7 เรือเอกฐัญวิทย์ เครือสินธุ์
8 จ่าเอกสุวัฒน์ มาพิจารณ์
9 นายกรพงศ์ วงษาลังการ
10 จ่าเอกวีระ มุเส็มสะเดา
11 จ่าเอกชัยศักดิ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์
12 นายศรายุทธ เที่ยงตรง
13 จ่าอากาศเอกสมศักดิ์ มิตรรัก
14 นายกฤตกร รอดทุกข์
15 นายพิชิต ยิ่งเจริญ
รายชื่อนักกีฬาหญิง ทีมชาติไทย เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 16 
ระหว่างวันที่ 11 - 27 พฤศจิกายน 2553 ณ เมืองกวางโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
1 พลตำรวจโทเจตนากร นภีตะภัฏ
2 นายสุภรัตน์ อัลภาชน์
3 นายวุฒิพร สุวรรณกูล
4 นางสาวพันธ์ทิพย์ภา วงศ์วังจันทร์
5 นางสาวอุทุมพร เลี่ยมรัตน์
6 นางสาวชิดชนก อยู่ศรี
7 นางสาวรัศมี ศรีสงคราม
8 นางสาวนริศรา วรกิจศิริกุล
9 นางสาวธิดารัตน์ สวัสดิ์นำ
10 นางสาวบุศญา บุญรักษ์
11 นางสาวรุ่งรัตน์ หมายเหนี่ยวกลาง
12 นางสาวไปรมา จูสม
13 นางสาวอ้อยใจ ธรรมวัตร
14 นางสาวปภาวรินทร์ มีแก้ว
15 นางสาวปิยะมาศ ชมภูมี

 

รายการ CABLE & WIRELESS Hong Kong Women’s Rugby Sevens 2010
วันที่ 26 มีนาคม 2553 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

                1. นายอดิศักดิ์                          เหมอยู่                              ผู้จัดการทีม

               2.   นายสุภรัตน์                          อัลภาชน์                           ผู้ฝึกสอน

               3.   นางสาวสุภาพร                    โกเมนเอก                           ผู้ตัดสิน

               4.   นางสาวพันธ์ทิพย์ภา            วงศ์วังจันทร์                          นักกีฬา

               5.   นางสาวรัศมี                         ศรีสงคราม                         นักกีฬา

               6.   นางสาวนริศรา                      วรกิจศิริกุล                         นักกีฬา

               7.   นางสาวรุ่งรัตน์                      หมายเหนี่ยวกลาง                นักกีฬา

               8.   นางสาวธิดารัตน์                   สวัสดิ์นำ                            นักกีฬา

               9.   นางสาวจุฑามาศ                  บุตรเกตุ                             นักกีฬา

               10. นางสาวบุศญา                     บุญรักษ์                             นักกีฬา

               11. นางสาวอุทุมพร                    เลี่ยมรัตน์                           นักกีฬา

               12. นางสาวปิยะมาศ                  ชมภูมี                                นักกีฬา

               13. นางสาวชิดชนก                    อยู่ศรี                                นักกีฬา

               14. นางสาวลาวัลย์                     มีริน                                  นักกีฬา

 

รายการ รักบี้ฟุตบอล 7 คน หญิง ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย
ระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2553  ณ เมืองกวางโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

                1.  พลตำรวจโท เจตนากร                      นภีตะภัฏ                       ผู้จัดการทีม

               2.   นายสุภรัตน์                                   อัลภาชน์                        ผู้ฝึกสอน

               3.   นายวุฒิพร                                    สุวรรณกูล                      เจ้าหน้าทีม

               4.   นางสาวธิดารัตน์                            สวัสดิ์นำ                        นักกีฬา

               5.   นางสาวรัศมี                                  ศรีสงคราม                     นักกีฬา

               6.   นางสาวจุฑามาศ                           บุตรเกตุ                         นักกีฬา

               7.   นางสาวนริศรา                              วรกิจศิริกุล                     นักกีฬา

               8.   นางสาวปิยะมาศ                           ชมพูมี                           นักกีฬา

               9.   นางสาวอุทุมพร                             เลี่ยมรัตน์                       นักกีฬา

               10. นางสาวชิดชนก                             อยู่ศรี                            นักกีฬา

               11. นางสาวบุศญา                              บุญรักษ์                         นักกีฬา

               12. นางสาวพันธ์ทิพย์ภา                      วงศ์วังจันทร์                    นักกีฬา

               13. นางสาวจิดาพร                              อยู่สูง                            นักกีฬา

               14. นางสาวสุจิตรา                              สุภาภัทรานนท์                นักกีฬา

               15. นางสาวรุ่งรัตน์                              หมายเหนี่ยวกลาง            นักกีฬา              


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 129,988