2554

รายชื่อนักกีฬารักบี้ฟุตบอล 7 คน ชายทีมชาติไทย

รายการ “HSBC ASIAN 7’S SERIES”

ระหว่างวันที่ 22 – 26 กันยายน 2554

ณ เมืองบอร์เนียว ประเทศมาเลเซีย

                        1.   นางพรสวรรค์                     สมรรคจันทร                  ผู้จัดการทีม

                        2.   เรือเอกฐัญวิทย์                  เครือสินธุ์                       ผู้ฝึกสอน

                        3.   นายพัชรพงศ์                     วิริยธรรมเจริญ                นักกายภาพบำบัด

                        4.   นายพงษ์นที                      เงินทอง                         นักกีฬา

                        5.   นายอัศวิน                         เทียมยศ                        นักกีฬา

                        6.   นายปุณยวีร์                      จิวรวัฒนกุล                    นักกีฬา

                        7.   นายปัณพัฒน์                    พูลธรัตน์                       นักกีฬา

                        8.   นายนัทอนันต์                   ทางอนันต์                      นักกีฬา

                        9.   นายธนากร                       ยศเจริญ                        นักกีฬา

                        10. นายธนัชพงษ์                    สุวรรณมณีกุล                นักกีฬา

                        11. นายณัฐดล                       โสภาวชิราฤทธิ์               นักกีฬา

                        12. นายจิรเมธ                        บุตรน้ำเพชร                  นักกีฬา

                        13. นายศิริชัย                        ดาวไธสง                      นักกีฬา

                        14. นายวรงค์กรณ์                   คำเกิด                          นักกีฬา

                        15. นายอนุชิต                        ใจสุทธิ                         นักกีฬา

รายชื่อนักกีฬารักบี้ฟุตบอล 7 คน ชายทีมชาติไทย

รายการ “HSBC ASIAN 7’S SERIES”

ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2554

ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

                        1.   นางพรสวรรค์                      สมรรคจันทร                 ผู้จัดการทีม

                        2.   เรือเอกฐัญวิทย์                  เครือสินธุ์                       โค้ช

                        3.   นายพัชรพงศ์                     วิริยธรรมเจริญ                นักกายภาพบำบัด

                        4.   นายอนุชิต                        ใจสุทธิ                          นักกีฬา

                        5.   นายเสกสรร                       คำปันหล้า                     นักกีฬา

                        6.   นายศิริชัย                         ดาวไธสง                       นักกีฬา

                        7.   นายปุณยวีร์                       จิวรวัฒนกุล                   นักกีฬา

                        8.   นายวรงค์กรณ์                   คำเกิด                           นักกีฬา

                        9.   นายปัณณพัฒน์                  พูลธรัตน์                       นักกีฬา

                        10. นายนัทอนันต์                   ทางอนันต์                      นักกีฬา

                        11. นายณัฐพงศ์                      เกียรติบุณยวัฒน์             นักกีฬา

                        12. นายจิรเมธ                        บุตรน้ำเพชร                   นักกีฬา

                        13. นายธนากร                       ยศเจริญ                        นักกีฬา

                        14. นายสถาพร                       วิลัยรส                          นักกีฬา

                        15. นายธีรวิทย์                      แก้วเลื่อน                       นักกีฬา

 

 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ และนักกีฬาทีมชาติไทย

รายการ HSBC Asian 7’s Series

ระหว่างวันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2554

ณ เมืองปูเน่ ประเทศอินเดีย

 

            1.   พลตำรวจโทเจตนากร                        นภีตะภัฏ                                   ผู้จัดการทีม

            2.   นายสุภรัตน์                                     อัลภาชน์                                    ผู้ฝึกสอน

            3.   นายณรงค์                                      พูลเรือน                                     ฟิตเนสโค้ช

            4.   นางสาวพันธ์ทิพย์ภา                          วงค์วังจันทร์                               นักกีฬา

            5.   นางสาวชิดชนก                                อยู่ศรี                                        นักกีฬา

            6.   นางสาวนริศรา                                 วรกิจศิริกุล                                 นักกีฬา

            7.   นางสาวธิดารัตน์                               สวัสดิ์นำ                                    นักกีฬา

            8.   นางสาวปิยมาศ                                ชมพูมี                                       นักกีฬา

            9.   นางสาวอุทุมพร                                เลี่ยมรัตน์                                   นักกีฬา

            10. นางสาวรัศมี                                     ศรีสงคราม                                 นักกีฬา

            11. นางสาวจีราพร                                  ภีระบุณานนท์                            นักกีฬา

            12. นางสาวบุศญา                                 บุญรักษ์                                     นักกีฬา

            13. นางสาวจินดาพร                              อยู่สูง                                        นักกีฬา

            14. นางสาวจุฑามาศ                              บุตรเกตุ                                     นักกีฬา

            15. นางสาวปภาวรินทร์                           มีแก้ว                                        นักกีฬา

            16. นางสาวสิมาภรณ์                              หนูแป้น                                     นักกีฬา

            17. นางสาวหนึ่งฤทัย                              แจมิตร                                      นักกีฬา

 

 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ และนักกีฬาทีมชาติไทย

รายการ HSBC Asian 7’s Series ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2554

ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

            1.   พลตำรวจโทเจตนากร                        นภีตะภัฏ                                   ผู้จัดการทีม

            2.   นายสุภรัตน์                                     อัลภาชน์                                   ผู้ฝึกสอน

            3.   นายณรงค์                                       พูลเรือน                                    ฟิตเนสโค้ช

            4.   นางสาวพันธ์ทิพย์ภา                          วงค์วังจันทร์                               นักกีฬา

            5.   นางสาวชิดชนก                                อยู่ศรี                                        นักกีฬา

            6.   นางสาวนริศรา                                 วรกิจศิริกุล                                 นักกีฬา

            7.   นางสาวธิดารัตน์                               สวัสดิ์นำ                                    นักกีฬา

            8.   นางสาวปิยมาศ                                ชมพูมี                                       นักกีฬา

            9.   นางสาวอุทุมพร                                เลี่ยมรัตน์                                  นักกีฬา

            10. นางสาวรัศมี                                     ศรีสงคราม                                 นักกีฬา

            11. นางสาวรุ่งรัตน์                                  หมายเหนี่ยวกลาง                       นักกีฬา

            12. นางสาวจีราพร                                  ภีระบุณานนท์                            นักกีฬา

            13. นางสาวบุศญา                                  บุญรักษ์                                   นักกีฬา

            14. นางสาวจินดาพร                                อยู่สูง                                      นักกีฬา

            15. นางสาวจุฑามาศ                               บุตรเกตุ                                    นักกีฬา

Visitors: 131,961