2555

รายชื่อเจ้าหน้าที่และนักกีฬารักบี้ฟุตบอล

รายการรักบี้ฟุตบอล 15 คน เยาวชนอายุไม่เกิน 19 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ดิวิชั่น 1

ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2555

ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

1 นายฉัตรชัย อินทุสุต ผู้จัดการทีม
2 นายอุดมชัย ณ ไทร  หัวหน้าผู้ฝึกสอน
3 นายสมเจตน์ อนุแสน ผู้ฝึกสอน
4 นายกฤตกร รอดทุกข์ ผู้ฝึกสอน
5 นายปิยวุฒิ เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้ฝึกสอน
6 นางสาวอมรรัตน์ เหมทานนท์ นักกายภาพบำบัด
7 นายรัชตะ รัตนจงจิตรกร นักกีฬา
8 นายภูมิรพี ถาวรสาร นักกีฬา
9 นายฉัตรเฉลิม เผ่าเพ็ง นักกีฬา
10 นายทองเอก กลัดพันธุ์ นักกีฬา
11 นายธรรมนูญ ทองงาม นักกีฬา
12 นายเอกฉัตร ลิ่มมั่ง นักกีฬา
13 นายศราวุธ ซันนุ นักกีฬา
14 นายณัฐวุฒิ พวงมณี นักกีฬา
15 นายตะวัน ฉ่ำเสนาะ นักกีฬา
16 นายกฤติกร กาญจมาภรณ์กุล นักกีฬา
17 นายสรรเพชญ์ สุขวาสนะ นักกีฬา
18 นายสันติชัย หทัยสุวรรณกุล นักกีฬา
19 นายกฤติน จันทร์เพชร นักกีฬา
20 นายภานุพันธ์ ประเสริฐกุล นักกีฬา
21 นายธนพงษ์ ปั้นแพง นักกีฬา
22 นายพฤกษา ชัยสูงเนิน นักกีฬา
23 นายกิตติภพ อมรสมานกุล นักกีฬา
24 นายรชานนท์ ใจเด็ด นักกีฬา
25 นายธนพล หะลีบุตร นักกีฬา
26 นายอิทธิพัทธ์ ศรีบัวบาน นักกีฬา
27 นายวีรวัฒน์ ม้าจีน นักกีฬา
28 นายภานุพงศ์ พ่วงพัน นักกีฬา
29 นายพีรศิษฎ์ ทรงศรี นักกีฬา
30 นายชัยรัตน์ ท่อเทศ นักกีฬา
31 นายพงศธร ช่วงชู นักกีฬา
32 นายอริย์ธัช ประศรีทะโก นักกีฬา
33 นายกฤตปกรณ์ ประภากร นักกีฬา

รายชื่อเจ้าหน้าที่ และนักกีฬารักบี้ฟุตบอลชาย 7 คน ทีมชาติไทย

HSBC Asian Seven’s Series &

Rugby World Cup 7’s Qualifiers

ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2555 ณ ประเทศสิงคโปร์

1 นาวเอก นาคินทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้จัดการทีม
2 นาวาเอก สถาพร เหลืองทองคำ ผู้ช่วยผู้จัดการทีม
3 เรือเอก ฐัญวิทย์ เครือสินธุ์ ผู้ฝึกสอน
4 นายภานุพงศ์ พวงพันธ์ นักกีฬา
5 นายอภิชัย พิชัยกมล นักกีฬา
6 นายสุเมธ ทำมาพร นักกีฬา
7 นายวรงค์กรณ์ คำเกิด นักกีฬา
8 นายพิชิต ยิ่งเจริญ นักกีฬา
9 นายปุณยวีร์ จิวรวัฒนกุล นักกีฬา
10 นายต่อพงษ์ บุญล้น นักกีฬา
11 นายฆฤณ ลักษณสมพงศ์ นักกีฬา
12 นายฐิติภัทร โล่สุวรรณกุล นักกีฬา
13 นายสุภรัฐ คงทวี นักกีฬา
14 นายกิตติภัภ ฑีฆธนานนท์ นักกีฬา
15 นายขันธิพงษ์ มีปิ่น นักกีฬา
16 นายพัชรพงค์ วิริยธรรมเจริญ นักกีฬา
17 นายนัทธ์อนันต์ ทางอนันต์ นักกีฬา

 

 

2012 Guangzhou Zengcheng International Women’s Invitational Rugby Sevens

ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2555  ณ เมืองกวางโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

1 นายวรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม ผู้จัดการทีม
2 นาวาเอก สถาพร เหลืองทองคำ ผู้ช่วยผู้จัดการทีม
3 นายประกิต หงส์แสนยาธรรม ผู้ฝึกสอน
4 นายปิยะณัฐ ศรีชะตา เจ้าหน้าที่ประจำทีม
5 นางสาวอรอนงค์ โป๊ะขุนทอง นักกีฬา
6 นางสาวดาริวัลย์ นนท์สามารถ นักกีฬา
7 นางสาวสุพัตรา เอี่ยมอ้น นักกีฬา
8 นางสาวธนัชพร ศรีจันทร์ นักกีฬา
9 นางสาวสุรีย์ฉาย ประทุมโย นักกีฬา
10 นางสาววิมลลักษณ์ ศรีภู่ทอง นักกีฬา
11 นางสาวสุวนันท์ วิริยะสุข นักกีฬา
12 นางสาวปิยะพร ทบศรี นักกีฬา
13 นางสาวแสงระวี บุญประเสริฐ นักกีฬา
14 นางสาวเกล็ดไพลิน นครไธสง นักกีฬา
15 นางสาววณิชชา หริ่มนางคำ นักกีฬา

รายการ HSBC Asian 7’S Series

ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2555

ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

       

1 เรือเอก ศรยุทธ                             เดิมบางชัน     ผู้จัดการทีม
2 เรือเอก ฐัญวิทย์                                                    เครือสินธุ์      ผู้ฝึกสอน
3 นายขัญธิพงษ์ มีปิ่น   ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
4 นายพงษ์ชัย วัชรเขื่อนขันธุ์ นักกายภาพบำบัด
5  นายปัณณพัฒน์ พูลธรัตน์ นักกีฬา
6  นายนัทธ์อนันต์ ทางอนันต์ นักกีฬา
7  นายฆฤณ ลักษณะสมพงษ์ นักกีฬา
8 นายพิชิต ยิ่งเจริญ นักกีฬา
9 นายปุณยวีร์ จิวรวัฒนกุล นักกีฬา
10 นายธนวัตร แจ่มกระจ่าง นักกีฬา
11 นายอภิชัย พิชัยกมล นักกีฬา
12 นายต่อพงษ์ บุญล้น นักกีฬา
13 จ่าอากาศตรี สุเมธ ทำมาพร นักกีฬา
14 นายศิริชัย ดาวไธสง นักกีฬา
15 นายวรงค์กรณ์ คำเกิด นักกีฬา
16 นายภานุพงษ์ พ่วงพันธ์ นักกีฬา

            

รายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่

รายการ Womens RWC 7’s Qualifier and Asian Champiomships

ระหว่างวันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2555 ณ ประเทศอินเดีย อันดับ 6

 

1.นายสุชิน ลิขิโต ผู้จัดการทีม
2.นายสุภรัตน์ อัลภาชน์ ผู้ฝึกสอน
3.นายณรงค์ พูลเรือน เจ้าหน้าที่
4.นายณัฐพล เหมอยู่ เจ้าหน้าที่
5.นางสาวธิดารัตน์ สวัสดิ์นำ นักกีฬา
6.นางสาวนริศรา วรกิจศิริกุล นักกีฬา
7.นางสาวอุทุมพร เลี่ยมรัตน์ นักกีฬา
8.นางสาวปิยะมาศ ชมพูมี นักกีฬา
9.นางสาวชิดชนก อยู่ศรี นักกีฬา
10.นางสาวรัศมี ศรีสงคราม นักกีฬา
11.นางสาวจีราพร ภีระบุณานนท์ นักกีฬา
12.นางสาวเกศสุดา อยู่สูง นักกีฬา
13.นางสาววัณทนี จุฑามณี นักกีฬา
14.นางสาวธนาภรณ์ หวลคิด นักกีฬา
15.นางสาวสิมาภรณ์ หนูแป้น นักกีฬา
16.นางสาวแสงระวี บุญประเสริฐ นักกีฬา
17.นางสาวสุกัญญา จันทร์เรือง นักกีฬา

 

           

 รายชื่อเจ้าหน้าที่และนักกีฬา

รายการ HSBC Asian Rugby Sevens Series - Borneo Sevens   

ระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน 2555

ณ ประเทศมาเลเซีย อันดับ 11

     

1 นาวาเอก วิชชุ บำรุง ผู้จัดการทีม
2 เรือเอก ฐัญวิทย์ เครือสินธุ์ ผู้ฝึกสอน
3 นายขัญธิพงษ์ มีปิ่น ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
4 นายพิชิต ยิ่งเจริญ นักกีฬา
5 นายชาตรี วรรณดิษฐ์ นักกีฬา
6 นายศิริชัย ดาวไธสง นักกีฬา
7 จ่าเอก สุวัฒน์ มาพิจารณ์ นักกีฬา
8 นายฉัตรมงคล เดชะบุญสนอง นักกีฬา
9 จ่าโทธนากร ยศเจริญ นักกีฬา
10 นายภานุพงศ์             พ่วงพันธ์ นักกีฬา
11 นายอัศวิน เทียมยศ นักกีฬา
12 นายวัชรกร วรเชษฐ์ นักกีฬา
13 นายเชรษฐพล พรหมธารี นักกีฬา
14 นายปัณณพัฒน์               พูลธรัตน์ นักกีฬา
15 นายสัณธนะ                 ทรัพย์อนันต์ นักกีฬา

        

 รายชื่อเจ้าหน้าที่และนักกีฬา

รายการ HSBC Asian Sevens Series

ระหว่างวันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2555

ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย 

   

1 เรือเอก ศรยุทธ เดิมบางชัน ผู้จัดการทีม
2 เรือเอก ฐัญวิทย์ เครือสินธุ์ ผู้ฝึกสอน
3 นายขัญธิพงษ์ มีปิ่น ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
4 นายพัชรพงศ์ วิริยะธรรมเจริญ เจ้าหน้าที่ทีม
5 นายวรงค์กรณ์ คำเกิด นักกีฬา
6 นายพิชิต ยิ่งเจริญ นักกีฬา
7 นายต่อพงษ์ บุญล้น นักกีฬา
8 นายปุณยวีร์ จิวรวัฒนกุล นักกีฬา
9 นายนัทธ์อนันต์ ทางอนันต์ นักกีฬา
10 นายปัณณพัฒน์ พูลธรัตน์ นักกีฬา
11 นายอัศวิน เทียมยศ นักกีฬา
12 นายฆฤณ ลักษณสมพงษ์ นักกีฬา
13 นายอนุชิต ใจสุทธิ นักกีฬา
14 นายชาตรี วรรณดิษฐ์ นักกีฬา
15 นายคมจักร จักรพันธุ์ ณ อยุธยา นักกีฬา
16 นายฐิติภัทร โลสุวรรณกุล นักกีฬา

              

 

รายชื่อเจ้าหน้ที่ และนักกีฬารักบี้ฟุตบอล 
รายการ Asian 5 Nations Division 2
ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2555 ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
1 นาวาเอก ปกครอง มนธาตุผลิน ผู้จัดการทีม
2 นาวาโท สถาพร เหลืองทองคำ ผู้ช่วยผู้จัดการทีม
3 นาวาอากาศตรี ธานินทร์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ผู้ฝึกสอน
4 นาวาอากาศโท ชูชีพ ขำฟุ้ง ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
5 นายพัชรพงษ์ วิริยธรรมเจริญ นักกายภาพบำบัด
6 เรือเอก ฐัญวิทย์ เครือสินธุ์ นักกีฬา
7 จ่าเอก ชัยศักดิ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ นักกีฬา
8 นายนันทพล โพธิภิรมย์ นักกีฬา
9 สิบตำรวจตรี จิรเมธ บุตรน้ำเพชร นักกีฬา
10 สิบตำรวจตรี ศรายุธ เที่ยงตรง นักกีฬา
11 เรือเอก ทศพรชัย จินดาสวัสดิ์ นักกีฬา
12 นายเชษฐพล พรหมธารี นักกีฬา
13 นายภาวัช จารุนภัทร์ นักกีฬา
14 นายสุเมธ ทำมาพร นักกีฬา
15 นายพงษ์นที เงินทอง นักกีฬา
16 นายฉัตรชัย อรรคนิมาตร นักกีฬา
17 นายกิตติศักดิ์ บุญประกอบ นักกีฬา
18 จ่าโท ชนินทร บรรลือทรัพย์ นักกีฬา
19 นายนนทนันท์ ไชยเสวี นักกีฬา
20 นายพินิจ อินตา นักกีฬา
21 นายธนวัตร แจ่มกระจ่าง นักกีฬา
22 นายวัชชกร วรเชษฐ์ นักกีฬา
23 นายพิชิต ยิ่งเจริญ นักกีฬา
24 นายกรพงศ์ วงษาลังการ นักกีฬา
25 นายอัศวิน เทียมยศ นักกีฬา
26 นายชาตรี วรรณดิษฐ์ นักกีฬา
27 นายวรงค์กรณ์ คำเกิด นักกีฬา
28 นายสุภรัฐ คงทวี นักกีฬา
29 นายณัฐพล เกียรติบุณยวัฒน์ นักกีฬา
30 นายชวิอรรถ คล่องตรวจโรค นักกีฬา
31 นายขุนศึก จันทรนคร นักกีฬา

 รายชื่อเจ้าหน้าที่และนักกีฬา

รายการ รักบี้ฟุตบอล 15 คน AFRU Women’s 15’s Div 2 Tournament

ระหว่างวันที่ 13 – 17 มิถุนายน 2555

ณ กรุงมะนิลา  ประเทศฟิลิปปินส์ อันดับ 2

 

1 นายวรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม ผู้จัดการทีม
2 นายประกิต หงส์แสนยาธรรม ผู้ฝึกสอน
3 พันตำรวจโท สุทธิพงษ์ เพชรรักษ์ ผู้ช่วยฝึกสอน
4 นายปิยะณัฐ ศรีชะตา เจ้าหน้าที่ทีม
5 นางสาวชลินี  บุษบา นักกีฬา
6 นางสาวชนกันต์  นิซิจันทร์ นักกีฬา
7 นางสาววราพร  การสอน นักกีฬา
8 นางสาวสุรีฉาย  ประทุมโย นักกีฬา
9 นางสาวนิภาพร  สาคูณ นักกีฬา
10 นางสาวพูนทรัพย์  ตลันดา นักกีฬา
11 นางสาวธิดารัตน์  ดวงจำ นักกีฬา
12 นางสาววณิชชา  หริ่มนางคำ นักกีฬา 
13 นางสาวบุศญา  บุญรักษ์ นักกีฬา
14 นางสาวเกศสุดา  อยู่สูง นักกีฬา
15 นางสาวสุกัญญา  จันทร์เรือง นักกีฬา
16 นางสาวแสงระวี  บุญประเสริฐ นักกีฬา
17 นางสาวปภาวรินทร์  มีแก้ว นักกีฬา
18 นางสาวจินดาพร  อยู่สูง นักกีฬา
19 นางสาวสิมาภรณ์  หนูแป้น นักกีฬา
20 นางสาวจุฑามาศ  บุตรเกตุ นักกีฬา
21 นางสาวชิดชนก  อยู่ศรี นักกีฬา
22 นางสาวดาริวัลย์  นนท์สามารถ นักกีฬา
23 นางสาวอุไรวรรณ  ชอลี นักกีฬา
24 นางสาวหนึ่งฤทัย  แจมิตร นักกีฬา
25 นางสาวสุกัญญา  ฤาโสภา นักกีฬา
26 นางสาวอ้อยใจ  ธรรมวัตร นักกีฬา
27 นางสาวนิภาพร  สาคูณ นักกีฬา
28 นางสาวสุพัตรา  เอี่ยมอ้น นักกีฬา
29 นางสาวรัตนาพร  โกฏหอม นักกีฬา
30 นางสาวนิศารัตน์  เทียงดาห์ นักกีฬา

 

              

 

 

              

 
Visitors: 129,988