2556

รายชื่อเจ้าหน้าที่และนักกีฬา

รายการ HSBC Asian Sevens Series  

ระหว่างวันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2556 ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย (อันดับที่ 6)

1 นาวาเอก วิชชุ บำรุง ผู้จัดการทีม
2 นาวาเอก สถาพร เหลืองทองคำ ผู้ช่วยผู้จัดการทีม
3 เรือตรี ฐัญวิทย์ เครือสินธุ์ ผู้ฝึกสอน
4 นายขัญธิพงษ์ มีปิ่น ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
5 นายศรัณย์ ศรีสง่าบริบูรณ์ นักกายภาพ
6 นายอภิชัย พิชัยกมล นักกีฬา
7 นายชาตรี วรรณดิษฐ์ นักกีฬา
8 จ่าอากาศตรี สุเมธ ทำมาพร นักกีฬา
9 นายพีรศิษฎ์ ทรงศรี นักกีฬา
10 นายนัทธ์อนันต์ ทางอนันต์ นักกีฬา
11 นายวรงค์กรณ์ คำเกิด นักกีฬา
12 นายภาณุพงศ์ พ่วงพันธ์ นักกีฬา
13 นายศิริชัย ดาวไธสง นักกีฬา
14 นายปุณยวีร์ จิวรวัฒนกุล นักกีฬา
15 นายอัศวิน เทียมยศ นักกีฬา
16 นายธนวัตร แจ่มกระจ่าง นักกีฬา
17 นายพรานนท์ สีแสด นักกีฬา

รายชื่อนักกีฬา

รายการ HSBC Asian 5 Nations Division 1

ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 6 เมษายน 2556

  ณ เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา อันดับ 4

1 นาวาเอก วิชชุ บำรุง ผู้จัดการทีม
2 นาวาเอก สถาพร เหลืองทองคำ ผู้ช่วยผู้จัดการทีม
3 นาวาอากาศตรี ธานินทร์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ผู้ฝึกสอน
4 เรือเอก ฐัญวิทย์ เครือสินธุ์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
5 นางสาวณัฐิกา เพ็งลี ฟิตเนสโค้ช
6 นายชวิอรรถ คล่องตรวจโรค นักกีฬา
7 นายณภัทร พรหมแพทย์ นักกีฬา
8 นายวรงค์กรณ์ คำเกิด นักกีฬา
9 นายพัชร หงสยาภรณ์ นักกีฬา
10 นายชนินทร บรรลือทรัพย์ นักกีฬา
11 นายศิริชัย ดาวไธสง นักกีฬา
12 นายปราโมทย์ รัชตนันทกิจ นักกีฬา
13 นายพงษ์พัฒน์ เมฆพัฒน์ นักกีฬา
14 นายนิติพงศ์ ขยายวงศ์ นักกีฬา
15 นายนิรันดร์เลิศ รุ่งรังษีทวีสุข นักกีฬา
16 นายสุรศักดิ์ สุตมาตร์ นักกีฬา
17 นายพิชิต ยิ่งเจริญ นักกีฬา
18 นายฆฤณ ลักษณสมพงศ์ นักกีฬา
19 Mr.Robert Milsom นักกีฬา
20 นายณัฐดล โสภาวชิราฤทธิ์ นักกีฬา
21 นายสุเมธ ทำมาพร นักกีฬา
22 นายคมจักร จักรพันธุ ณ อยุธยา นักกีฬา
23 นายธนวัตร แจ่มกระจ่าง นักกีฬา
24 นายชาตรี วรรณดิษฐ์ นักกีฬา
25 นายนนทชัย ไชยเสวี นักกีฬา
26 นายฉัตรชัย อรรคนิมาตร นักกีฬา
27 Mr.Richard Pekins นักกีฬา
28 นายมาร์ค ดิมิทร๊อป นักกีฬา
29 นายต่อพงษ์ บุญล้น นักกีฬา
30 นายปุณยวีร์ จิวรวัฒนกุล นักกีฬา
31 นายสุภรัช คงทวี นักกีฬา

รายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่

รายการ ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย

ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2556

ณ เมืองปูเน่ ประเทศอินเดีย

1.นายศุภลักษณ์ เปรมมะบุตร ผู้จัดการทีม
2.นายสุภรัตน์ อัลภาชน์ ผู้ฝึกสอน
3.พันตำรวจโท จักรรินทร์  รัตนจงจิตรกร ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
4.นางสาวธิดารัตน์ สวัสดิ์นำ นักกีฬา
5.นางสาวนริศรา วรกิจศิริกุล นักกีฬา
6.นางสาวอุทุมพร เลี่ยมรัตน์ นักกีฬา
7.นางสาวปิยะมาศ ชมพูมี นักกีฬา
8.นางสาวชิดชนก อยู่ศรี นักกีฬา
9.นางสาวรัศมี ศรีสงคราม นักกีฬา
10.นางสาวจีราพร ภีระบุณานนท์ นักกีฬา
11.นางสาวจินดาพร อยู่สูง นักกีฬา
12.นางสาวจุฑามาศ บุตรเกตุ นักกีฬา
13.นางสาวหนึ่งฤทัย แจมิตร นักกีฬา
14.นางสาวสิมาภรณ์ หนูแป้น นักกีฬา
15.นางสาวบุศญา บุญรักษ์ นักกีฬา
16.นางสาวสุกัญญา จันทร์เรือง นักกีฬา
17.นางสาวปภาวรินทร์ มีแก้ว นักกีฬา
Visitors: 129,989