ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมชี้แจงกติกาการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล ประจำปี 2558

เรื่อง     ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมชี้แจงกติกาการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล ประจำปี 2558

เรียน    สมาชิกสโมสร

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1 กำหนดการชี้แจงกติกาการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล ประจำปี 2558

                         2. แบบตอบรับ          

 

                   ด้วย สมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝ่ายผู้ตัดสินและวิชาการ  จะจัดการประชุมชี้แจงกติกาการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล ประจำปี 2558  ประกอบกับเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรที่เข้าประชุม ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทั้งในด้านทฤษฎี และการปฏิบัติ เพื่อให้สามารถนำกติกากีฬารักบี้ฟุตบอลไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ นั้น

                   ในการนี้ สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือผู้แทนสมาชิกสโมสร เจ้าหน้าที่ทีม ผู้ตัดสิน และผู้มีความสนใจเข้าประชุมชี้แจกกติกา ประจำปี 2558 วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมศุภชลาศัย (ประตู 12) กรมพลศึกษา ถนนพระราม 1 ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้จัด อาหารว่าง       (เช้า-บ่าย) และอาหารกลางวัน ไว้ให้ผู้เข้าประชุม สำหรับค่าพาหนะการเดินทาง และอื่นๆ ผู้เข้ารับการประชุมเป็นผู้รับผิดชอบเอง และขอความกรุณาส่งแบบตอบรับ กลับมายังสมาคมฯ ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณา จากท่าน เช่นเคย และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

Visitors: 129,989