เรื่อง ขอให้สโมสรสมาชิกสามัญตรวจสอบชื่อประธานสโมสร

 

 

 

 

 

ประกาศ

สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรื่อง ขอให้สโมสรสมาชิกสามัญตรวจสอบชื่อประธานสโมสร

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                   ด้วยสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 โดยมีวาระการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ตามข้อบังคับสมาคมฯ พ.ศ. 2558 หมวดที่ 5      เรื่องการประชุมใหญ่  

                   เพื่อให้การดำเนินการจัดการประชุมสามัญประจำปี 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบริสุทธิ์          และยุติธรรม สมาคมฯ จึงขอให้สโมสรสมาชิกสามัญตรวจสอบชื่อประธานสโมสรสมาชิก พร้อมลายเซ็นเพื่อความถูกต้องในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของสโมสรสมาชิกสามัญต่อไป

                   โปรดยืนยันชื่อประธานสโมสรสมาชิกสามัญ และลายเซ็นเป็นลายลักษณ์อักษร ได้ที่สมาคมกีฬา     รักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559              โทรสาร 0 2214 1712, Email: thaiscrum@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 0 2215 3839 (เวลาทำการ 09.00 – 17.00 น.)  

 

                                                ประกาศ ณ วันที่  8   กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

 

 

                                                                          นายทะเบียน

                                                            สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย

                                                                      ในพระบรมราชูปถัมภ์

Visitors: 129,989